Σημαιοφορίδης: «Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δίκιο… 99,9%, αλλά 100%»


Το μέλος του νο­μι­κού επι­τε­λεί­ου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Λάκης Ση­μαιο­φο­ρί­δης, ανα­φέρ­θη­κε με δη­λώ­σεις του σε όλα έγι­ναν στη χθε­σι­νή εκ­δί­κα­ση της έφε­σης των «ασπρό­μαυ­ρων» κατά της πρω­τό­δι­κης από­φα­σης του ντέρ­μπι με την ΑΕΚ.

Ανα­λυ­τι­κά οι δη­λώ­σεις του:

Ο κ. Ση­μαιο­φο­ρί­δης τό­νι­σε αρ­χι­κά: «Από την ώρα που σε αυτές τις επι­τρο­πές ανα­ζη­τού­με τις ου­σια­στι­κές αλή­θειες μίας δια­φο­ράς, η κάθε αρχή οφεί­λει να λάβει υπό­ψιν όλα τα στοι­χεία, προ­κει­μέ­νου να κα­τα­λή­ξει σε μία δί­καιη από­φα­ση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δίκιο… 99,9%, αλλά 100%! Το βί­ντεο απο­δει­κνύ­ει ότι ο κ. Κο­μί­νης σφυ­ρί­ζει για να βγουν οι ομά­δες στον αγω­νι­στι­κό χώρο και στο άκου­σμα ότι το σκορ είναι 1-0, υπάρ­χει αντί­δρα­ση από την πλευ­ρά της ΑΕΚ, κάτι που επι­βε­βαιώ­νε­ται από τις δη­λώ­σεις του κ. Χι­μέ­νεθ και του κ. Κονέ. Δύο άν­θρω­ποι της ΑΕΚ ομο­λο­γούν ότι δε βγή­κα­νε στον αγω­νι­στι­κό χώρο, επει­δή τους είπε ο Πρό­ε­δρος να μη βγού­νε. Και ο Δη­μη­τριά­δης . Μην ξε­χνά­με ότι πρό­κει­ται για ένα βί­ντεο τεσ­σά­ρων ωρών. Εμείς επι­λέ­ξα­με βα­σι­κά απο­σπά­σμα­τα και θέ­λα­με να τα πα­ρου­σιά­σου­με σε συν­δυα­σμό με την κα­τά­θε­ση του Πα­ντε­λή Κων­στα­ντι­νί­δη, που πε­ριέ­γρα­ψε τα πράγ­μα­τα με τον κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό τρόπο».

Στη συ­νέ­χεια πρό­σθε­σε: «Ρώ­τη­σα τον κ. Δη­μά­το πότε οι παί­κτες της ΑΕΚ τρο­μο­κρα­τή­θη­καν από την ει­σβο­λή του κ. Σαβ­βί­δη. Η λο­γι­κή λέει ότι «εγώ που τρο­μο­κρα­τού­μαι στις 10:15, δεν πε­ρι­μέ­νω μία ώρα για να ανα­κοι­νώ­σω ότι δεν παίζω. Το δη­λώ­νω εκεί­νη την ώρα και στον διαι­τη­τή, χωρίς να με αφορά ποιο είναι το σκορ». Πρό­κει­ται για βα­σι­κό­τα­το ση­μείο κι επι­μέ­νω από την αρχή σε αυτό το κομ­μά­τι. Αυτός που τρο­μο­κρα­τεί­ται αντι­δρά άμεσα. Αυτά προ­σκρού­ουν και στην κοινή λο­γι­κή».

Για το φύλλο αγώνα: «Βά­φτι­σα κου­ρε­λό­χαρ­το το φύλλο αγώνα. Δεν το είπα τυ­χαία. Ο κ. Κο­μί­νης οφεί­λει ως διε­θνής διαι­τη­τής, όταν κα­τα­γρά­φει πε­ρι­στα­τι­κά, να κα­τα­γρά­φει χρόνο τέ­λε­σης πρά­ξης ή γε­γο­νό­τος. Ο κ. Κο­μί­νης δε γρά­φει τί­πο­τα. Είναι ένα εντε­λώς αό­ρι­στο φύλλο αγώνα, που το έγρα­ψε απλά για να φύγει από πάνω του η όποια ευ­θύ­νη. Όμως, το βί­ντεο το δια­ψεύ­δει, όπως και η κα­τά­θε­ση του Πα­ντε­λή Κων­στα­ντι­νί­δη. Ο ΠΑΟΚ δεν είπε ψέ­μα­τα ούτε σε ένα… και. Η ΑΕΚ πε­ριο­ρί­στη­κε σε άλλα επι­χει­ρή­μα­τα, όπως το Grexit. Όσον αφορά το αί­τη­μα για τη διε­ξα­γω­γή των τε­λευ­ταί­ων έξι λε­πτών, αν ο δι­κα­στής πει ότι δε φταί­ει καμία ομάδα, οι δύο ομά­δες πρέ­πει να μπουν να παί­ξουν κατά τη γνώμη μας».

Για το αί­τη­μα της ΑΕΚ για εξαί­ρε­ση του κ. Σκου­τέ­ρη από τη δια­δι­κα­σία: «Όταν υπο­βάλ­λεις ένα αί­τη­μα εξαί­ρε­σης, πρέ­πει να το τεκ­μη­ριώ­νεις. Ατεκ­μη­ρί­ω­το αί­τη­μα εξαί­ρε­σης δεν υπάρ­χει. Με­ρι­κοί νο­μί­ζουν ότι μι­λά­με για υπο­θέ­σεις της τα­κτι­κής δι­καιο­σύ­νης. Εδώ, όμως, μι­λά­με για πο­δό­σφαι­ρο, οι συν­θή­κες είναι εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές».

Ο γνω­στός νο­μι­κός συ­νέ­χι­σε ως εξής: «Ο κ. Δη­μά­τος ήταν ει­λι­κρι­νής, είπε την αλή­θεια. Γι’ αυτό ρω­τή­σα­με την ΑΕΚ γιατί φο­βά­ται να δει το βί­ντεο; Αν θε­ω­ρούν ότι έχουν δίκιο, τι φο­βού­νται; Οι ισχυ­ρι­σμοί τους εξα­ντλού­νται στο φόβο της όψης του όπλου και στο Grexit. Απο­χώ­ρη­σα σε κά­ποια φάση εκνευ­ρι­σμέ­νος, γιατί άκου­σα ισχυ­ρι­σμούς που δεν έχουν σχέση με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα».

Και κα­τέ­λη­ξε: «Δεν μπορώ να πω (σ.σ. πότε θα βγει η ορι­στι­κή από­φα­ση). Πά­ντως είμαι αι­σιό­δο­ξος, όπως ήμουν πάντα, αλλά πάντα μέσα σε νο­μι­κά πλαί­σια. Ή εφαρ­μό­ζο­νται οι δι­κο­νο­μι­κοί κα­νό­νες για το χώρο του πο­δο­σφαί­ρου ή δεν εφαρ­μό­ζο­νται. Δε μας είπαν κάτι για την τα­μπα­κιέ­ρα».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.